Current Location:homepage  Undergraduate  Courses  Fall Term 2018
Undergraduate Courses
Fall Term 2018


Course CodeCourse NameInstructor(s)
102602Economic Thinking and Marx′s CapitalYan MaLin Wang
101561Game Theory and Information EconomicsJun YuHuaxia ZengSeokjong Ryu, Zhengxin Huang, Bin Miao, Chao Yao, Kang RongJun Yu
102600Game Theory and SocietyJijun Xia
101632Probability Theory & Mathematical StatisticsYan Sun
103298Advanced Algebra IChunqi Li, Zhe Yang
100096MacroeconomicsMingming Ma, Yuqin Wang
102927Financial EconometricsGenxiang ShenMingheng Zhang
102295Jin Business Culture and its ManagementHongzhong Yan
100805Economic EconometricsZhengyu Zhang
100699Labor EconomicsFeng Huang
103429Introduction to Basic Principles of Marxism IILin SunLin WangQinyue ZhangYuchang HeLin WangGuohai Yan
103145An introduction to the Classics: China′s Development in the Perspective of Global Economic HistoryCong Liu
103145An introduction to the Classics: China′s Development in the Perspective of Global Economic HistoryHongzhong Yan
100755Experimental EconomicsNinghua Du
100693Mathematical Analysis IYongchao Zhang, Zhengyu Zhang
105309Mathematical Analysis IIIZhe YangDaohan Qin
100019History of Foreign EconomicsLin Sun
100006Western EconomicsJinxiong ChangFeng HuangJiawen XuSeokjong Ryu
120001Western Economics(Intercollegiate Course)Jie Liang , Lin Zhao
101619Political EconomyLin Sun
101300Political Economy IBo Chen
100107Economic History of ChinaCong Liu
101354Economic History of ChinaCong Liu
101562Intermediate MacroeconomicsDaqing Luo, Yanping Yi, Tingting DingHanghui ZhangLiang ChenYouzhi Yang Zhengmao Ye, Darong Dai, Huabin Wu, Jie Cai, Youngsoo Jang, Kai YangZhe Li, Zixi Liu, Yang Yu, Tonbing Zhang


/