Current Location:homepage  Undergraduate  Courses  Spring Term 2012
Undergraduate Courses
Spring Term 2012


Course NameCourse TypeInstructor(s)
(Intermediate) Microeconomicsrequired courseXiaojuan Hu, Lingfang Li, Hongjun Zhong, Dawen Meng, Ge Yang, Zhengmao Ye, Lianyuan Qian, Tak Wai Chau, Geoff Stewart, Andrew Parkes
Game Theoryelective courseWenzhang Zhang
Ordinary Differential Equationsfield courseBinlin Dai
Advanced Microeconomicsfield courseCuihong Fan, Shan Zhao
International Traderequired courseDing Lu
Financial Econometrics △field courseMingheng Zhang
Financial Econometrics △elective courseGenxiang Shen
Financial Derivativeselective courseHaishi Huang
Economic Data Mining and Analysiselective courseYaodong Wang
Economic Thought and Methodologyfield courseYonggang HuDongming Zhu
Multinational Corporations and Foreign Direct Investmentfield courseGe Yang
Labor Relationsfield courseZhiyi Shen
Human Resource Managementelective courseDeyuan Zhang
Social Securityfield courseJinxiong Chang
Mathematical Statisticsrequired courseYan Sun
Mathematical Analysis II ■common courseDaohan Qin, Jue Huang, Desheng Ouyang, Yongchao Zhang
Stochastic Process△field courseHaijun Wang
Foreign Economic Historyelective courseLin Sun
Foreign Economic Historyfield courseLin Sun
Microeconomicsrequired courseXiaojuan Hu, Juli Lu, Deyuan Zhang
Western Economicsrequired courseHuabin Wu, Yaohua LiFeng HuangJinxiong Chang, Feng Liu
Modern Finance Theory and Applicationselective courseHaishi Huang
Information Economicselective courseBenjamin Chiao
Political Economy I★required courseWeihua Du, Zhiyi Shen
Political Economy II★required courseLin Sun, Jinqiang Yan, Guohai Yan, Xinyu Qi, Yajun Bao, Qinyue ZhangBo Chen
Principles of Political Economy II★required courseXinyu Qi, Qinyue ZhangBo ChenZhuang Wu
Analysis of Chinese Economyelective course
History of Chinese Economic Thoughtfield courseLin Cheng
Intermediate Macroeconomics IIrequired courseHaichun Ye
Intermediate Macroeconomics Irequired courseLan Yao
Directed Readings in Marx′s Capitalfield courseQinyue Zhang


/