Current Location:homepage  Undergraduate  Courses  Fall Term 2013
Undergraduate Courses
Fall Term 2013


Course CodeCourse NameInstructor(s)
100805EconometricsZhengyu Zhang
101284Software for Economic Data AnalysisHong Liu
100755Experimental EconomicsNinghua Du
102927Financial EconometricsMingheng Zhang
100297International EconomicsZhiyuan Li
107821MacroeconomicsAndrew Parkes
101541Intermediate Macroeconomics I
101745Intermediate Microeconomics IILan Yao
100094Political Economy IIWeihua Du
100096MacroeconomicsGe Yang, Juli Lu
105309Mathematical Analysis IIIDaohan Qin, Jue Huang, Zhaoming Cui
101561Game Theory & Information EconomicsXiaojuan Hu, Ker Zhang, King King Li, Kang RongBin MiaoQianfeng TangJijun Xia, Wenzhang Zhang, Lingfang Li
120001Western EconomicsJinxiong ChangFang Lou
101354Economic History of ChinaGuohai Yan
101374Foreign Economic HistoryLin Sun
100699Labor EconomicsYuanyuan Chen
102927Financial EconometricsMingheng ZhangGenxiang Shen
100297International EconomicsZhiyuan Li, Yuanyuan Chen
100628Directed Readings in Marx′s CapitalQinyue Zhang
100693Mathematical Analysis IJue Huang, Daohan QinYongchao Zhang
101333Principles of Political Economy IZhuang WuBo Chen
105208Linear AlgebraChunqi Li
101300Political Economy ILin Sun, Yajun Bao
101562Intermediate MacroeconomicsAndrew Parkes, Yu Jin
101632Probability Theory & Mathematical StatisticsYan Sun
101562Intermediate MacroeconomicsZhujun Jiang, Haichun Ye, Min Zhang, Zhengmao Ye
101301Political Economy IQinyue Zhang
100006Western EconomicsYaohua LiFang Lou
101619Political EconomyQinyue ZhangGuohai YanLin SunPeihua Mao, Yajun Bao, Jinqiang Yan, Weihua Du
100107Economic History of ChinaGuohai Yan
100019Foreign Economic HistoryLin Sun
101202Advanced MicroeconomicsGuoqiang Lou
100896Behavioral FinanceKing King Li
101562Intermediate MacroeconomicsYonggang Hu
101866Hot Topics in Modern Political EconomyYan Ma
101659Financial DerivativesHaishi Huang


/