Current Location:homepage  Undergraduate  Courses  Fall Term 2012

Undergraduate Courses
Fall Term 2012


Course NameCourse TypeInstructor(s)
(Intermediate) Macroeconomicsrequired courseJijun Tan, Huabin Wu, Deyuan Zhang, Lei Ji, Yu Jin, Min Zhang, Haichun Ye
Game Theoryelective courseWenzhang Zhang
Game Theory & Information Economicsrequired courseKer Zhang, Dawen Meng, King King Li, Lingfang Li, Fuhai Hong, Jijun Xia, Wenzhang Zhang, Kang Rong, Pak Hung Au
Financial Management ■required coursePaul PM Bon
Probability Theory & Mathematical Statisticsrequired courseYan Sun
International Economicsfield courseZhiyuan Li, Yuanyuan Chen
Macroeconomicsrequired courseGe Yang, Juli Lu, Andrew Parkes
Econometrics △core courseTak Wai Chau, Jian ZhouMingheng Zhang, Yaodong Wang
Financial Derivativeselective courseHaishi Huang
Space Analytic Geometryfield courseBinlin Dai
Labor Economics ■field courseYuanyuan Chen
Experimental Economics ▲elective courseNinghua Du
Mathematical Analysis III ■common courseDaohan Qin, Jue Huang, Zhaoming Cui
Mathematical Analysis I ■common courseDaohan Qin, Jue Huang, Yongchao Zhang
History of Foreign Economic Thoughtfield courseJuli Lu
Western Economicsrequired courseFang LouJinxiong Chang
Western Economicsminor courseFang LouFeng Huang
Linear Algebra ■required courseChunqi Li
Political Economyrequired courseXia Lu, Jinqiang Yan, Lin SunGuohai Yan, Yajun Bao, Hua Fang
Political Economy II★required courseWeihua Du
Political Economy I★required courseGuohai Yan, Yajun Bao, Lin SunPeihua MaoQinyue Zhang
Principles of Political Economy I★required courseBo Chen, Jinqiang Yan
Economic History of Chinafield courseGuohai Yan
Economic History of Chinaelective courseGuohai Yan
Intermediate Macroeconomics Irequired course
Intermediate Microeconomics IIrequired courseLan Yao/