Current Location:homepage  Undergraduate  Courses  Spring Term 2013
Undergraduate Courses
Spring Term 2013


Course NameCourse TypeInstructor(s)
(Intermediate) Macroeconomicsrequired courseJuli Lu, Andrew Parkes, Chunguang Cai, Zhujun Jiang
(Intermediate) Microeconomicsrequired courseLan YaoGuan GongCuihong Fan, Xiaojuan Hu, Zhengmao Ye, Feng Liu, Lingfang Li, Tak Wai Chau, Geoff Stewart
Ordinary Differential Equationsfield courseBinlin Dai
Functional Analysisfield courseShihai Yang
Econometrics △required courseYan SunChunqi Li
Financial Econometrics△field courseMingheng Zhang
Financial Econometrics△elective courseGenxiang Shen
Financial Derivativeselective courseHaishi Huang
Economic Data Mining and Analysiselective courseYaodong Wang
Economic Thought and Methodologyfield courseYonggang HuDongming Zhu
Selected Reading on Original Works of Economicselective courseGeoff Stewart
Topics in Economicselective courseZhiyuan Li, Guan Gong
Theory of Economic Growthelective courseMin Zhang
Multinational Companies and Direct Investmentfield courseGe Yang
Social Securityfield courseJinxiong Chang
Mathematical Analysis II ■common courseDaohan Qin, Jue Huang, Zhaoming Cui
Foreign Economic Historyfield courseLin Sun
Foreign Economic Historyelective courseLin Sun
Micro Econometricselective courseHong Liu
Microeconomicsrequired courseGuoqiang Lou, Dawen Meng, Ge Yang, Andrew Parkes
Western Economicsrequired courseFang LouFeng HuangJinxiong ChangYaohua Li, Feng Liu
Modern Finance Theory and Applicationselective courseHaishi Huang
Applied Time Series Analysiselective courseJian Zhou
Political Economy I★required courseWeihua Du
Political Economy II★required courseYajun Bao, Weihua Du, Guohai YanLin Sun
Principles of Political Economy II★required courseXinyu Qi, Yuchang HePeihua MaoLin Sun, Yajun Bao, Bo ChenZhuang Wu, Jinqiang Yan
History of Economic Thought of Chinafield courseLin Cheng
Intermediate Macroeconomics IIrequired courseHaichun Ye/