Current Location:homepage  Undergraduate  Courses  Spring Term 2018
Undergraduate Courses
Spring Term 2018


Course CodeCourse NameInstructor(s)
100083History of Economic Thought of ChinaFang Wang
100628Selected Readings in Marx′s CapitaQinyue Zhang
101595Financial Derivatives: Theory and ApplicationQiang Chen
100752MicroeconometricsJi Tao
100297International EconomicsYuanyuan Chen
100016Social SecurityWangyang Lai
101202Advanced MicroeconomicsSimin He
101595Financial Derivatives: Theory and ApplicationQiang Chen
100767Applied Time Series AnalysisJian Zhou
101596Applied EconometricsYahong Zhou
100628Selected Readings in Marx′s CapitaQinyue Zhang
101352History of Economic Thought of ChinaCheng Lin
101353History of Foreign Economic HistoryJie Liang
101202Advanced MicroeconomicsQianfeng Tang
101279Economics Philosophy and MethodologyYahong ZhouHongzhong Yan, Howei Wu
100094Political Economics IIGuohai Yan
101560Intermediate MicroeconomicsEric Mak, Keqin Liu
105308Mathematical Analysis IIYongchao Zhang
100297International EconomicsYuanyuan Chen
101560Intermediate MicroeconomicsKeqin Liu, Tianran DaiCuihong Fan
108402EconometricsJian ZhouChunqi Li, Cong Li
100094Political Economics IIBo Chen
108402EconometricsDongming Zhu
100075Topics in EconomicsGuan Gong
108402EconometricsDongming Zhu


/