Current Location:homepage  Undergraduate  Courses  Fall Term 2015


Undergraduate Courses
Fall Term 2015


Course CodeCourse NameInstructor(s)
101561Game Theory and Information EconomicsKang RONG, Wenzhang ZHANG, Jun YUBin MIAO, Ker ZHANG
100056Development EconomicsHaichun YE
101632Probability Theory & Mathematical StatisticsYan SUN
101202Advanced MicroeconomicsGuoqiang LOU
100297International EconomicsZhiyuan LI
100096MacroeconomicsYuqin WANG
102927Financial EconomicsMingheng ZHANGChunqi LI
101659Financial DerivativesQiang CHEN
101595Financial Derivatives: Theory and ApplicationQiang CHEN
102295Jin Business culture and managementHongzhong YAN
100805Economic EconometricsZhengyu ZHANG
101284Economic data analysis softwareHong LIU
100075Topics in EconomicsZhiyuan LI
100699Labor EconomicsJinxiong CHANG
101362Labor Economics
102306Economic development in the perspective of historyNan LI
100755Experimental EconomicsNinghua DU
100693Mathematical Analysis IYongchao ZHANGZhengyu ZHANG
105309Mathematical Analysis IIIDaohan QINZhe YANG
101374History of Foreign EconomiesLin SUN
100019History of Foreign EconomiesLin SUN
100006Western EconomicsYan ZHANGYaohua LIJinxiong CHANGFang LOUJiawen XU, Lin ZHAO
120001Western EconomicsJi TAOFang LOUYaohua LI
101619Political EconomyLin SUNBo CHENZhuang WUQinyue ZHANG
101300Political Economy IPeihua MAOZhuang WUQinyue ZHANG
102509History of Chinese FinanceHongzhong YAN
101354History of Chinese EconomiesHongzhong YAN
101562Intermediate MacroeconomicsZhe LIDaqing LUO, Haichun YE, Min ZHANG, Zhujun JIANG, Huabin WU, Yanping YIYonggang HUQian LI, Ho-wei WU, Zhengmao YE, Myungkyu SHIM, Nianqing (Paul) LIU
101541Intermediate Macroeconomics I
/