Current Location:homepage  Graduate  Courses  Spring Term 2017
Graduate Courses
Spring Term 2017


Course CodeCourse NameInstructor(s)
210001Socialist Economic TheoryBo Chen
210735Stochastic Differential EquationMingheng Zhang
211233Marx′s Capita IPeihua Mao
211234Advanced Microeconomics IIMan Wah Cheung, Bingyong Zheng
211439Advanced Econometrics IIYanping Yi, Zhengyu ZhangCong Li
211441Intermediate Political Economics IIPeihua Mao
211449Studies in History of Chinese Economic Thought (Modern Times)Fang Wang
211451Economic History of ChinaHongzhong Yan
211769Population Resource and Environmental Economics IIChao He
211872Analysis on China′s EconomyZhuang Wu
212106Advanced MacroeconomicsYonggang Hu
212155Advanced Applied EconometricsDongming Zhu
212316Time Series AnalysisJiawen Xu
212997Big Data Economics Analysis MethodLiang Chen
213006Advanced Financial EconomicsYu Jin
213010Big Data EconomicsLiang Chen
213119Urban EconomicsNathan Schiff
220004MacroeconomicsDeyuan Zhang
250521Advanced EconometricsChunqi Li
310007SAS System and Data Analysis MethodGenxiang Shen
310061Advanced MacroeconomicsYonggang HuDaqing Luo
310063Advanced EconometricsJian Zhou
310064Advanced EconometricsYan Sun
310219Studies in History of Foreign Economic Theory
310272Studies in History of Modern Economic Theory of ChinaFang Wang
310276Topics in Chinese & Foreign Market Economy TheoryYuchang He
310294Industrial Organization Theory IIZhentong Lu
310298Advanced Macroeconomics IIYouzhi Yang
310301Topics in Advanced Macroeconomics IIGuan Gong
310303Advanced Econometrics IICong Li
310306Advanced Microeconomics IIBingyong Zheng
310309Topics in Advanced Microeconomics II
310325Financial Econometrics II
310334Labor Economics IICheng Chen
310345Experimental Economics IIChew Soo Hong
310348Micro Econometrics IILong Fei Lee, Fei Jin
310351Topics in Applied Economics IYingyao Hu
310352Topics in Applied Economics IIDan Liu
310359Marx′s Capita IIIYan Ma
310378Advanced Political EconomicsYan Ma
310468Schools of Contemporary Economic TheoryZhuang Wu
310560Foreign Economic HistoryLin Sun
310599Comparative Studies of History of Chinese and Foreign Economic ThoughtLin Cheng
310784Topics in Economic HistoryZhe Wang
310787Selected Readings in Econometrics LiteratureYahong Zhou
310788Selected Readings in Microeconomics LiteratureZhentong Lu
310789Selected Readings in Macroeconomics LiteratureZhe Li
310791Selected Readings in Political Economy LiteratureYuchang He
310792Historical Material StudiesNan Li
310886International Economics IIDan Liu
310949Academic Lectures and Reports
311032International FinanceJisong Wu/