Current Location:homepage  Graduate  Courses  Spring Term 2010
Graduate Courses
Spring Term 2010


Course CodeCourse NameInstructor(s)
211443Industrial Organization IIXiaolan Zhou
310468Schools of Contemporary Economic TheoryZhuang Wu
210007Advanced Macroeconomics AWenzhang Zhang, Jijun Tan, Youzhi YangZhe Li
211360Advanced Macroeconomics IIXin He
310298Advanced Macroeconomics IIXin He
211439Advanced Econometrics IIYahong Zhou
210006Advanced Microeconomics BBingyong Zheng, Xiaolan Zhou, Shanlin WU
211234Advanced Microeconomics IIBingyong Zheng
211474Topics in Advanced Microeconomics IIWenzhang Zhang
212155Advanced Applied EconometricsDongming Zhu
310310Advanced Political Economy IEnfu Cheng
220004MacroeconomicsYonggang Hu
310118Econometrics IIGenxiang Shen
211468Financial Econometrics IIGenxiang Shen
211445Labor Economics IIXia Li
310001Marxist Economic TheoryYuchang He, Yinjie Zhang
211769Population, Resource and Environmental Economics II
210001Socialist Economic TheoryBo Chen, Yinjie Zhang
211458Experimental Economics IILan Yao
310196Historical Material StudiesXuncheng Du
310560Foreign Economic HistoryLin Sun
211500Modern Corporate FinanceDan Liang
211872Analysis of Chinese EconomyZhuang Wu
211451Economic History of China IIXuncheng Du
211449Studies in History of Chinese Economic Thought (Modern Times)Fang Wang
310558General History of China (Ancient Times)Guohai Yan
211441Intermediate Political Economy IIYinjie Zhang
310599Comparative Study of Chinese and Foreign History of Economic ThoughtMin Tan
310276Topics in Chinese & Foreign Market Economy TheoryYinjie Zhang, Yuchang HeYan Ma
211233Marx′s Capital IPeihua Mao/