Current Location:homepage  Graduate  Courses  Fall Term 2009
Graduate Courses
Fall Term 2009


Course NameCourse TypeInstructor(s)
SAS System and Data Analysis Methodselective courseGenxiang Shen
Industrial Organization Ielective courseHongjun Zhong
Advanced Macroeconomics Acore courseDaqing LuoYouzhi YangYonggang Hu, Xin He
Advanced Macroeconomics Icore courseXin He
Advanced Macroeconomics IIIcore courseZhe Li
Topics in Advanced Macroeconomics Ielective courseLing Shen
Advanced Econometrics Acore courseMingheng ZhangChunqi LiJian ZhouYahong Zhou
Advanced Econometrics Icore courseYahong Zhou
Advanced Econometrics IIIcore course
Advanced Microeconomics Acore courseJijun XIAShanlin WU, Shan Zhao, Jimmy Chan, Cuihong Fan
Advanced Microeconomics Icore courseBingyong Zheng, Jimmy Chan
Advanced Microeconomics IIIcore courseJimmy Chan
Topics in Advanced Microeconomics Ielective courseWenzhang Zhang
Advanced Political Economy IIrequired courseYan Ma
International Economicselective courseFang Lou
Financial Risk Control and Analysiselective courseMingheng Zhang
Financial Econometrics Irequired courseChunqi Li
Mathematical Economicscore courseDesheng Ouyang, Dan Liang
Mathematical Economicselective course
Labor Economics Irequired courseTak Wai Chau
Marxian Economic Theoryrequired courseYuchang He, Yinjie Zhang
Quantitative Analysis of Marxian Economicselective courseYan Ma
Population, Resource and Environmental Economics Irequired courseLiguo Lin
Socialist Economic Theoryrequired courseZhuang Wu, Yinjie Zhang
Experimental Economics Irequired courseNinghua Du
Studies on History of Foreign Economic Theoryrequired course
Microeconometrics Ielective courseJi Tao
Microeconomicsrequired courseLan Yao
Topics in Applied Economics Ielective courseFeng Liu
Directed Readings in Classics of Political Economyrequired courseYuchang He
Economic History of China Irequired courseXuncheng Du
Studies on History of Chinese Economic Thoughtrequired courseMin Tan
Studies on History of Chinese Economic Thought (Ancient & Modern Times)required courseLin Cheng
Intermediate Western Economicsrequired courseLiguo Lin
Intermediate Political Economy Irequired courseYan Ma/